Noteikumi par pirkumu veikšanu Suns.lv interneta veikalā

Lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.suns.lv, kurā iespējams iegādāties Preces.
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi.
Pircējs – juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es).
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties.
Sabiedrība – SIA DOG, reģ. Nr. 40203232657, juridiskā adrese: Kaļķu iela 11-1, Rīga, LV-1050.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Precēm un to piegādi. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību, izņemot Noteikumu sadaļā “Preču rezervācija” minēto gadījumu.

1.2. Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.

1.3. Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.

1.4. Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju.

2. Preču pasūtījums

2.1. Informācija par Precēm un to cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem, izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.

2.2. Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli. Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preces cenas.

2.3. Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.

2.4. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.

2.5. Pircējam samaksa par Precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem.

2.6. Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. Pircējam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

2.7. Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pircējs un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi.

2.8. Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.9. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā reģistrēt savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, lai ērtāk varētu veikt turpmākos pirkumus. Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no maksājumu kartes, ko Pircējs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Precēm un piegādi.

2.10. Izdarot maksājumus un/vai reģistrējot maksājumu karti, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības lietot attiecīgo karti un veikt norēķinus ar to.

3. Preču piegāde

3.1. Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vieta. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas Republikas teritorijā. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).

3.2. Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi.

3.3. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

3.4. Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Sabiedrībai.

3.5. Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci.

3.6. Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preces, ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.

4. Preču kvalitāte un garantija

4.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

4.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

4.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.

4.4. Garantija ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). 4.5. Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču garantiju.

4.6. Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.7. Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

4.8. Garantija nav attiecināma, ja Preces bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precei ir dabisks nolietojums, un/vai Prece izmantota neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).

5.2. Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

5.3. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.

5.4. Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai); patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, gardumu).

5.5. Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai e-pasts uz info@suns.lv, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru.

5.6. Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preci). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci Sabiedrībai. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

5.7. Preci jāatdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības norādīto adresi (Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, vārti № 57), darba dienās no 8:00 līdz 17:00. Atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

5.8. Atgriežot preci caur Omniva pakomātu (Dzirnieku iela 24), lūdzam norādīt kā sūtījuma saņēmēju SIA DOG, tel. nr. 25460800.

5.9. Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Strīdu risināšana

Sūdzību par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi - info@suns.lv vai nosūtot uz adresi Kaļķu iela 11-1, Rīga, LV-1050.

Sūdzība tiks izkatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar SIA DOG

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

6. Privātums

6.1. Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai Sabiedrībai nodotie Pircēja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

6.3. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

6.4. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, pasūtījumu noformēšana, Preču pārdošana un piegāde.

6.5. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt Pircējus par dažāda veida ar Interneta veikalu un Sabiedrību saistītām aktualitātēm. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to Sabiedrībai informāciju uz e-pastu info@suns.lv

6.6. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.

6.7. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram).

6.8 Lai saņemtu vairāk informācijas par Privātuma politikas nosacījumiem, nospiediet šeit.

7. Beigu noteikumi

7.1. Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

7.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai.

7.3. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju no vienas puses un Sabiedrību vai Preču piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tiesas piekritību nosakot pēc Sabiedrības juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).